Dialogi ja aito läsnäolo

Ihmiselle on tärkeä tulla kuulluksi varsinkin häntä itseään koskevassa asiassa. Kuulluksi tuleminen on voimaa antava kokemus, mikä vähentää epätietoisuutta, huolta, stressiä ja hätää kaikenikäisiltä. Aidossa dialogissa osallistujat ovat läsnä ja kuuntelevat toisiaan.  Vuoropuhelu on avointa ja suoraa keskustelua, ja sen tavoitteena on yhteisen ymmärryksen luominen. Dialogin päämääränä ei ole pyrkimys yhteen totuuteen tai ratkaisuun, vaan tilannetta tai toimintaa tutkitaan yhdessä. Aidossa dialogissa keskustelijat ovat tasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden.Nina Palttala

Dialogia arjessa

Arkielämässä oli hyvin vaativaa keskustella teini-ikäisen tyttäreni kanssa rakentavaa dialogia siitä, että miksi nilkkasukkien käyttäminen ei ole hyvä asia talven -20 asteen pakkasissa. Tyttäreni harrastaa balettia, joten tämä seikka puhuu sen asian puolesta, että nilkat pitää suojata kylmyydeltä. Vaikka asiaan löytyy tieteellistä faktaa, niin nuorelle tämä ei välttämättä läheskään aina riitä. Tyttäreni esimerkiksi kokee voimakkaasti, että on muodikasta pitää nilkkasukkia, koska kaikki muutkin kaverit pitää niitä ja pitkävartiset sukat puristavat jne. Oikeastaan vasta kummitätinsä hänelle lähettämät some-kuvat paleltuneista nilkoista, jotenkin konkretisoi asiaa paremmin. Tämän osalta voin miettiä pitkään ja hartaasti omaa tapaani keskustella tyttäreni kanssa. En ole osannut tuoda asiaa esille niin, että olisin pyrkinyt tasavertaiseen vuorovaikutukseen hänen kanssaan, vaan pyrkinyt voimakkaasti tuomaan vain sitä omaa näkökulmaani esille. Olen myös käyttänyt huonoin tuloksin käskytysvaltaani aikuisena, ja saanut vastaukseksi vain fraasin ”mulla menee moti (vaatio) sinuun, äiti.”

Myös aito kuuntelutaito tyttären huolesta hänen kaveriryhmänsä tulevasta ryhmäpainotuksesta nilkkasukkien käyttöön on jäänyt minulta vähäiselle noteeraukselle. Keskustelussa emme todellakaan olleet päässeet yhteiseen ymmärrykseen keskenämme. Toisaalta tunteet vaikuttavat myös dialogiin ja oikeastaan se, että miten hyvin keskustelijat hallitsevat varsinkin niitä omia negatiivia tuntemuksia. Vanhemman tai valmentajan roolissa negatiivisen tai huonosti argumentoidun palautteen vastaanottaminen ei aina ole helppoa puolin ja toisin. Nuoren ohjaamisessa ja kasvatuksessa läheisten ja ammattihenkilöiden tuki onkin ensiarvoisen tärkeää.

Tällä hetkellä tyttäreni käyttää ohuita villasukkia. Villasukat ovat lämpimät, ne eivät purista mistään ja nähtävästi tarpeeksi ”coolit”, että kehtaa pitää niitä jalassa. Tapauksen osalta niin vanhempi ohjaajana kuin tytär ohjattavana kasvoivat ja oppivat jotakin toisiltaan.

Dialogia työyhteisössä

Yksilöön kohdistuva ryhmäpaine ja odotukset voivat välillä olla kovat niin nuorilla kaveripiireissä kuin jäsenillä työyhteisön tiimissä. Ryhmässä täytyy jokaiseen ryhmän jäsenen tuntea, että ryhmässä on juuri paikka hänelle, jotta ryhmä voi toimia yhdessä.  Jotta henkilö voi olla oma itsensä, hänen täytyy kokea olonsa turvalliseksi ryhmässä. Kaikki me olemme erilaisia oppijoita, työskentelijöitä ja persoonia. Ominaisuudet voivat kehittyä iän ja oppimisen myötä, mutta varmasti meillä kaikilla on omaan persoonaan liittyviä ainutlaatuisia juurtuneita piirteitä. Ryhmän ohjaajan tehtävä on jalostaa ja tukea kaikkien jäsenten toimintaa ryhmässä niin, että jokainen kokee olevansa osallisena ryhmässä. Hänellä on tärkeä rooli näyttää esimerkkiä toisten ihmisten huomioimisessa ja kuuntelemisessa. Ryhmän ohjaajan on hyvä tuntea jäsentensä heikkoudet sekä vahvuudet, ja osata jakaa tehtävät niin, että ryhmän sisäiset vahvuudet ja heikkoudet täydentävät toisiaan.

Hyvä ryhmähenki vaatii, että jokainen jäsen kunnioittaa ja arvostaa toisiaan. Huonosti toimivassa ryhmässä vuorovaikutus on pinnallista, ja siinä esiintyy argumentointiin liittyvää epäasiallisuutta. Ryhmän ohjaajalla tai esimiehellä on merkittävä vastuu ryhmän toimintakyvystä. Ryhmän ohjaajan tai esimiehen hyvinkin yksinkertaiset teot, kuten ryhmän jäsenien tervehtiminen ja kiittäminen ovat merkityksellisiä rakennuspalikoita ryhmän ja yksilöiden hyvinvointiin.

Aito läsnäolo vuorovaikutustilanteessa ja keskittyminen nimenomaan keskustelukumppaniin tai -kumppaneihin avaa mahdollisuuden hyvään dialogiin. Esimerkiksi puhelimen käyttäminen keskustelun aikana, katseen vaeltelu tai katsekontaktin välttely antaa välinpitämättömän kuvan aidosta kuuntelemisesta keskustelutilanteessa. Jokaisen meistä olisi hyvä välillä pysähtyä ja miettiä, että kuinka paljon ja millä tavalla olemme aidosti läsnä arjen vuoropuheluissa.

Äiti ja tyttäret etsimässä motivaatiota Pirunpesältä, Hollolasta.

 

Nina Palttala

Työsuojeluvaltuutettu, Fazer Leipomot, Lahti

Suomalaisesta naudasta ei saa tehdä ilmastokeskustelun syntipukkia eikä pahista

Kannanotto 28.11.2019

Ilmastonmuutos on todellinen uhka ja maapallon lämpenemisen pysäyttäminen vaatii kokonaisvaltaisia toimia. Luonnonvarakeskus Luken mukaan ruoantuotanto ja -kulutus aiheuttavat reilun viidenneksen kulutuksen ilmastovaikutuksista eli hiilijalanjäljestä. Asuminen kuormittaa ilmastoa ruokaa enemmän. Näiden kahden lisäksi matkailu ja liikenne ovat kolmas suuri tekijä päästöjen syntymisessä. Hätkähdyttävä on vaateteollisuuden päästöjen suuruusluokka, se on yhtä suuri kuin lento- ja laivaliikenteen päästöt yhteensä.
Ilmastonmuutoskeskustelussa olemme seuranneet pettyneenä esimerkiksi Helsingin ylioppilaskunta HYY:n päätöstä lopettaa naudanlihan tarjoaminen opiskelijaruokaloissaan helmikuusta 2020 alkaen. Päätöksen tultua ilmi paljastui, että he olivat arvioineet naudanlihan päästöt virheellisesti liian suuriksi.

Ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa on paljon, se on osin myös ristiriitaista, ja asioilla voi olla monenlaisia, erisuuntaisia vaikutuksia. Kiistatonta on vain se, että maapallo lämpenee, ja sille on tehtävä jotain yhdessä. Eri maissa ruoan tuotanto- ja viljelyolosuhteet ovat erilaisia ja esimerkiksi lihantuotannon päästöihin vaikuttaa muun muassa se, millä eläimet ruokitaan. Suomessa naudat ruokitaan pääosin kotimaisella nurmirehulla, ja nurmella on kykyä sitoa hiiltä ilmakehästä takaisin maaperään. Hiilen palauttaminen maahan on keskeinen keino kääntää ilmastonmuutoksen suunta. Jos naudat pääsevät ulos laitumelle, niillä voi olla suotuisia vaikutuksia myös luonnon monimuotoisuudelle.

Suomessa on käynnissä useita erilaisia hankkeita maatalouden päästöjen pienentämiseksi sekä hävikin minimoimiseksi, ja useat suuret elintarvikealan yritykset ovat näissä hankkeissa mukana. Toivomme, että kaiken ristiriitaisen keskustelun ja tiedon paljouden äärellä pidettäisiin pää kylmänä ja että myöskin mediassa vältettäisiin yksinkertaistavia kärjistyksiä.

Koko suomalainen ruokaketju työllistää kokonaisuudessaan satoja tuhansia ihmisiä, elintarviketeollisuusyritykset 38 000 ihmistä ja se on Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala 11,2 miljardin euron liikevaihdolla. Ilmastonmuutoksesta huolimatta ihmisten on syötävä jatkossakin. Uskomme ja toivomme, että ruoantuotanto
Suomessa muuttuu nopeasti entistä kestävämmäksi ja ympäristöystävällisemmäksi.

Toivomme heidän, jotka syövät lihaa, syömään kotimaisia lihatuotteita, jotka ovat laadukkaita, puhtaita ja turvallisia, ja jättävät veroeurot Suomeen.

SEL:n Uudistavat Elintarviketyöläiset ryhmä

Työaikalakiuudistus herättää kysymyksiä

Maan hallitus asetti työryhmän valmistelemaan paikallista sopimista ja henkilöstön asemaa edistävää lainsäädäntöä. Lisäksi työryhmä valmistelee myös muutokset työsopimuslakiin, työaikalakiin, vuosilomalakiin ja opintovapaalakiin.

Kolmikantaisesti koolla olleen työryhmän mietinnön työaikalakiuudistuksesta oli tarkoitus valmistua kesäkuun 2017 loppuun mennessä, mutta kuin usein tämän luokan uudistuksissa tapahtuu, neuvottelijat eivät pääse yhteisymmärrykseen ja takarajat paukkuvat. Työ valmistui 7.7.2017 ja lähti lausuntokierrokselle. Osapuolet jäivät erimielisiksi.

Työministeri Jari Lindström oli pettynyt siihen, että työryhmä jäi erimielisiksi, mutta totesi, että hallituksen tehtäväksi jää ratkoa erimielisyydet mietinnön osalta.

Se, että työaikalain uudistamisen ajankohta sattuu juuri syksyyn ja samaan aikaan, kun monet suuret liitot käyvät neuvotteluja työehtosopimuksiensa uudistamiseksi, ei ole mielestäni sattumaa Tilanne on omiaan aiheuttamaan turhia jännitteitä työmarkkinoille.

Liitot pyrkivät uudistamaan työehtosopimukset liittokierroksilla tekstien, palkkojen ja sopimuskauden osalta, mutta jos ilmassa on tällaista epävarmuutta, voivatko TES-neuvottelijat luottaa siihen, että päästyään sopimukseen, ettei työaikalakiuudistus tuo heikennyksiä työntekijöiden työehtoihin?

Meillä on aikaisemmilta ajoilta huonoja kokemuksia nykyhallituksen toimista työntekijöitä kohtaan. Viimeksi hallituksen valikoimissa oli pakkolait, ja tilanne johti palkansaajakeskusjärjestöjen yhteiseen mielenilmaisun syyskuun puolivälissä (18.9. 2015). Mielenilmaisulla vastustettiin hallituksen aikomuksesta heikentää pakkolaeilla työehtoja. Kilpailukykysopimuksessa leikattiin julkisen puolen lomarahoja ja lisättiin työaikaa kuulemma työmarkkinaosapuolten toimesta. Todellisuudessa julkisella puolella oli hallituksen asettama uhka vuosilomien leikkaamisesta, jolloin työntekijät asetettiin selkä seinää vasten, kahdesta pahasta piti valita se vähempi paha.

Jos maamme hallituksen valitsee puolensa näin selkeästi, luottamus maamme hallitukseen palkansaajapuolella murenee olemattomiin ja sopimisen ilmapiiri vaikea.

Ari Huuki

Palkkasihteeri