Torjuntataisteluista työelämän kehittämiseen

Liiton keskeinen perustehtävä on työehtosopimuksista neuvotteleminen. Työehtosopimuksissa määritellään työn tekemisen ehdot, joita ovat muun muassa palkka, työaika, työajan lyhennys sekä osa vuosilomaan liittyvistä asioista. Suomalaisen työelämän kivijalka ovat yleissitovat työehtosopimukset. Mielestämme näin tulee olla myös tulevaisuudessa. Jotta työelämän peruskysymyksiin pystytään vastaamaan uuden kehityksen valossa, joudumme tarkastelemaan SEL:n työehtosopimuspolitiikkaa ja edunvalvonnan kysymyksiä laajemmin.

Mielestämme SEL:n neuvottelutoiminnan ja työehtosopimusten tulee kyetä ennakoimaan työelämässä tapahtuvat muutokset huomattavasti nykyistä paremmin. Työntekijöiden on saatava osansa yritysten tehokkuuden kasvusta. Jaksamiseen ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvät vaatimukset edellyttävät liitolta tulevaisuudessa kykyä ja rohkeutta hakea työehtosopimusneuvotteluissa uusia ratkaisuja. Liiton valtaa pitävä enemmistöryhmä on vuosien aikana alistanut sopimuspolitiikan useaan otteeseen omien ryhmäetujensa edistämiseen. Näin ei saa enää tapahtua.

Elintarvikealan jatkuvan muutoksen vuoksi meidän täytyy olla valmiita tekemään tarvittaessa myös lyhyitä työehtosopimuksia. Pitkäjänteinen ja ennakoiva sopimuspolitiikka edellyttää tulevaisuudessa muutoksia tapaan, jolla liitto valmistautuu itse tes-kierroksiin. Elintarvikealalla on jatkossakin pystyttävä saamaan kunnollinen toimeentulo kokoaikaisista töistä. Elintarvikealan työ ei saa jakautua ammattityöhön ja silpputöiksi.

SEL:n työehtosopimuspolitiikkaa tulee mielestämme kehittää ennakoivan edunvalvonnan suuntaan: neuvottelutoiminnan tulee riittävän aikaisessa vaiheessa pystyä reagoimaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.  Me haluamme, että liittomme sopimuspolitiikka on määrätietoista ja jäsenlähtöistä; tavoitteena tulee olla pitkäjänteinen edunvalvonta sekä työpaikkojen turvaaminen. Panostusta työelämän hyvinvointiin ja työympäristön kehittämiseen työpaikoilla tulee lisätä huomattavasti. Työehdoista neuvoteltaessa SEL:n täytyy pystyä entistä enemmän kuuntelemaan kentän jäsenten ääntä.

Hätähuudot kaikuvat

Elintarvikealojen työehtosopimuksissa on ongelmakohtia, joita ei ole saatu aiemmin korjattua. Tältä emme enää halua sulkea silmiämme, vaan epäkohdat pitää korjata. Työehtosopimuksia tulee kehittää useiden sopimuskausien tähtäimellä niin, että ne vastaavat ajan työelämän sisältöä ja turvaavat samalla riittävän ansiotason.

Alan erityisongelmana näemme vuorotyöhön ja jaksamiseen liittyvät kysymykset. Elintarvikealan töiden järjestelyt, jatkuva tehokkuusajattelu, kiire sekä palkkiojärjestelmät aiheuttavat alan työtekijöille jatkuvaa aikapainetta sekä altistavat erilaisille tuki- ja liikuntaelinsairauksille. Mielestämme työmarkkinajärjestöjen (työnantajat sekä työntekijät) tulisi yhdessä rakentaa normistoa ja edesauttaa valtakunnallisia toimia hyvän ja terveyttä vaarantamattoman työnteon mahdollistamiseksi myös elintarvikealalla. Huolen luulisi olevan yhteinen, koska elintarvikealan sairauspoissaoloprosentti on teollisuusalojen korkein. Mielestämme myös työhön perehdyttämiseen ja opastamiseen tulee kiinnittää työehdoissa erityistä huomiota. Virheelliset työtavat ja -liikkeet yhdistettynä runsaisiin, taakan kanssa tehtyihin toistoihin kuormittavat työntekijöitä liikaa. Mielestämme työehtosopimuksissa voitaisiin määritellä myös työnantajan kustantamat elvyttävät toimet, esimerkiksi hieronnat ja tietyt fysikaaliset hoidot.

Työehtosopimusten uudistaminen vaatii määrätietoista suunnitelmaa usean perättäisen sopimuskauden ajaksi. Meillä on kykyä ja halua kehittää liiton sopimuspolitiikkaa juuri tähän suuntaan. Liiton toimitsijoiden ammatillista erikoistumista ja syväosaamisen kehittämistä eri sopimusalojen ongelmakysymyksiin on kannustettava.